MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

 - Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;  (mẫu quy định)

-  Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (mẫu tham khảo)

-  Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới (mang tính chất tham khảo)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lưu ý:

+ Hướng dẫn tra cứu áp mã ngành

 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.

(thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

 

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố ( không thay đổi cơ quan quản lý thuế )

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;  ( mẫu quy định)

-   Quyết định của chủ sở hữu công ty  ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới (mang tính chất tham khảo)

2. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;  mẫu quy định)

-   Quyết định của chủ sở hữu công ty ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo Điều lệ công ty (mang tính chất tham khảo)

   

Lưu ý:

    + Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

    + Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải được kê khai gồm Số nhà, đường phố, Xã/Phường/Thị trấn, Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh, Tỉnh/Thành phố, số điện thoại (bắt buộc), số fax, địa chỉ email, website. Trong trường hợp khu vực doanh nghiệp dự định đặt địa chỉ trụ sở chính còn biến động, chưa có số nhà, doanh nghiệp có thể kê khai theo vị trí Thửa đất số ….Tờ bản đồ số … thay cho số nhà, hoặc Ô...Lô..trong trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư.

 

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

(thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;  mẫu quy định)

-  Quyết định của chủ sở hữu công ty ( mẫu tham khảo)

-  Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới (mang tính chất tham khảo)

 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lưu ý:

+ Hướng dẫn tra cứu tên doanh nghiệp

 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

(thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

 Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;  mẫu quy định)

-  Quyết định của chủ sở hữu công ty ( mẫu tham khảo)

-  Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới (mang tính chất tham khảo)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty

(thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

1. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng/ tặng cho   

Hồ sơ gồm

- Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu;  (mẫu quy định)

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân

  Hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu quy định), bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

-  Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty (mang tính chất tham khảo)

- Hợp đồng chuyển nhượng  ( mẫu tham khảo)  hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho vốn;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

Hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu;  (mẫu quy định)

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới;

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty (mang tính chất tham khảo)

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

 

 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

(thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật  (mẫu quy định)

   -   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện pháp luật

-   Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo Điều lệ công ty trong trường hợp Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua Điều lệ mới (mang tính chất tham khảo)

 

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ( thay đổi số và ngày cấp CMND; địa giới hành chính...)

Hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp  (mẫu quy định) 

- Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế (mẫu quy định)

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

+ Chủ sở hữu, Người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nếu người nộp hồ sơ đăng ký không thuộc danh sách nêu trên, cần phải kèm theo Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 92
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 93
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.204