MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU.

Thành phần hồ sơ:

  1.Tờ trình đề nghị thẩm định kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư : Bản chính

  2.Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Bản sao

  3.Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế lỹ thuật điều chỉnh: Bản sao

  4.Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán (trừ trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật): Bản sao

  5.Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán điều chỉnh (nếu có): Bản sao

  6.Chủ trương/ Quyết định bố trí vốn thực hiện dự án (nếu dự án đang bố trí vốn danh mục chuẩn bị đầu tư): Bản sao

  7.Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đối với kế hoạch đầu thầu điều chỉnh): Bản sao

  8.Chủ trương đầu tư (đối với gói thầu tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế): Bản sao

  9.Quyết định phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư  của chủ đầu tư ( đối với gói thầu tư vấn dự án, tư vấn thiết kế): Bản sao

  10. Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế ( đối với các dự án sử dụng vốn ODA): Bản sao

  11. Các bản báo giá tham khảo (ít nhất 3 báo giá đối với  gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; ít nhất 5 báo giá đối với gói thầu mua sắm sử dụng vốn ngân sách nhà nước): Bản chính.

  12. Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị): Bản sao

 

Thời gian và lệ phí thẩm định

Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc
Lệ phí thẩm định: Không có

Phòng ban thụ lý:

Phòng Kế hoạch Kinh Tế Ngành:

Quản lý các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế:
    1. Công nghiệp
    2. Cấp thoát nước-công cộng
    3. Nông nghiệp phát triển nông thôn
    4. Giao thông

Phòng Kế hoạch Văn hóa-Xã hội:

Quản lý các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng VH-XH:
    1. Y tế
    2. Giáo dục
    3. Văn hóa thông tin-TDTT-PTTH

Phòng Kế hoạch-Quy hoạch-Tổng hợp:

Quản lý các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế:
    1. Trụ sở làm việc khối quản lý nhà nước
    2. Quốc phòng
    3. An ninh
    4. Công nghệ thông tin

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 147
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 148
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.632