MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 05 năm 2016

1. Thu hút đầu tư:

a. Đăng ký kinh doanh trong nước:

Từ 16/4/2016 đến 15/5/2016, đã thu hút được 374 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn là 3.056,1 tỷ đồng và 74 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 896,6 tỷ đồng. Số doanh nghiệp giải thể là 25 doanh nghiệp, với số vốn là 476,9 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến ngày 15/5/2016, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là 1.684 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 8.403,9 tỷ đồng. Số doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn là 285 doanh nghiệp, với tổng vốn tăng là 4.353,2 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể là 73 doanh nghiệp, với tổng số vốn giải thể: 645 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 22.796 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đăng ký 170.390,7 tỷ đồng.

b. Đầu tư nước ngoài:

Từ ngày 16/4/2016 đến ngày 15/5/2016, đã thu hút 154 triệu đô la Mỹ. Trong đó số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 18 dự án với tổng số vốn đăng ký là 68,7 triệu đô la Mỹ và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng là 85,3 triệu đô la Mỹ.

Từ đầu năm đến ngày 15/5/2016, đã thu hút 875,5 triệu đô la Mỹ; trong đó số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 87 dự án với tổng số vốn đăng ký là 484,2 triệu đô la Mỹ và 46 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng là 237,4 triệu đô la Mỹ.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 2.674 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn: 24,5 tỷ đô la Mỹ.

c. Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước: (không phát sinh trong kỳ báo cáo)

2. Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (Báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh):

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 13/5/2016, tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 1.120 tỷ 523 triệu đồng đạt 20,4% kế hoạch 2016, tổng khối lượng giá trị cấp phát là 1.219 tỷ 408 triệu đồng, đạt 22,2% kế hoạch 2016. Trong đó:

+ Vốn tỉnh quản lý: khối lượng giá trị hoàn thành đạt 960 tỷ 861 triệu đồng, đạt 22,1% kế hoạch năm 2016; khối lượng giá trị cấp phát 1.044 tỷ 432 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch năm 2016. Trong đó:

-  Vốn xổ số kiến thiết đầu tư trên địa bàn huyện: khối lượng giá trị hoàn thành đạt 284 tỷ 274 triệu đồng, đạt 51,2% kế hoạch năm 2016; khối lượng giá trị cấp phát 284 tỷ 846 triệu đồng, đạt 51,3% kế hoạch năm 2016.

-  Vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện: khối lượng giá trị hoàn thành đạt 153 tỷ 809 triệu đồng, đạt 22,6% kế hoạch năm 2016; khối lượng giá trị cấp phát 155 tỷ 783 triệu đồng, đạt 22,9% kế hoạch năm 2016.

+ Vốn huyện, thị xã, thành phố quản lý (vốn phân cấp theo tiêu chí): khối lượng giá trị hoàn thành đạt 159 tỷ 662 triệu đồng, đạt 13,9% kế hoạch năm 2016; khối lượng giá trị cấp phát 174 tỷ 976 triệu đồng, đạt 15,2% kế hoạch năm 2016.

Trên đây là báo cáo tình hình thu hút đầu tư và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 5 năm 2016.

SoKHĐT - Thúy Hằng

20 Tháng Năm 2016 11:46:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 125
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 125
  • Tổng số lượt truy cập 1.645.135