MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC NĂM 2012

Căn cứ Báo cáo số 10216/BC-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 206/UBND-KTTH ngày 16/1/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012,

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có phát hành Công văn số 141/SKHĐT-KTN về việc đề nghị Liên minh Hợp tác xã và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Báo cáo số 10216/BC-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong quá trình triển khai thực hiện cần tập trung một số nội dung như sau:

- Chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương.

- Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hợp tác xã trong điều kiện mới đối với các thành viên Hợp tác xã và cộng đồng dân cư.

- Thành lập bộ phận, hoặc bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại địa phương.

- Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Hợp tác xã để kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc của địa phương với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho Hợp tác xã tại địa phương phát triển.

- Tổng hợp tình hình nợ đọng của Hợp tác xã để có hướng xử lý dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh.

(Văn bản Báo cáo số 10216/BC-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Lê Hà

25 Tháng Giêng 2018 3:40:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 111
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 112
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.606