MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thành viên các Ban Chỉ đạo


  

1. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Số TT Tên Ban chỉ đạo Số, ký hiệu            quyết định Ngày ký Thành viên             Ghi chú
1 QĐ kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh 322/QĐ-UBND
 
9/2/2015
 
Nguyễn Thanh Trúc Ủy viên
2 Kiện toàn thành viên BCĐ tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 1553/QĐ-TU 04-02-15 Nguyễn Thanh Trúc Thành viên
3 QĐ thành lập BCĐ thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự  3144/QĐ-UBND 24/10/2011 Nguyễn Thanh Trúc Ủy viên
4 QĐ thành lập Đoàn Kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh 3795/QĐ-UBND 12-06-11 Nguyễn Thanh Trúc Phó Trưởng đoàn
5 QĐ kiện toàn nhóm công tác liên ngành dự án Trung tâm chính trị- Hành chính tập trung tỉnh BD 1807/QĐ-UBND 21/6/2012 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng nhóm
6 QĐ kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh Bình Dương 927/QĐ-UBND 04-09-12 Nguyễn Thanh Trúc Ủy viên
7 QĐ điều chỉnh thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương 82/2000/QĐ-CT 05-05-00 Nguyễn Thanh Trúc Ủy viên
8 QĐ kiện toàn Nhóm công tác liên ngành Dự án Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 1886/QĐ-UBND 22/7/2015 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng nhóm
9 QĐ thành lập Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 605/QĐ-UBND 25/2/2011 Nguyễn Thanh Trúc Ủy viên
10 QĐ thành lập BCĐ công tác chia tách huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên để thành lập 02 thị xã và 02 huyện mới 2315/QĐ-UBND 15/8/2011 Nguyễn Thanh Trúc Thành viên
11 QĐ Ủy thác và Thành lập HĐ quản lý quỹ phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương 2301/QĐ-UBND 15/8/2011 Nguyễn Thanh Trúc Thành viên
12 QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Dương 2564/QĐ-UBND 09-08-11 Nguyễn Thanh Trúc Ủy viên
13 QĐ thành lập HĐ thi dua khen thưởng trong đầu tư xây dựng của tỉnh 1881/QĐ-UBND
 
7/8/2014  Nguyễn Thanh Trúc Thành viên
14 QĐ kiện toàn BCĐ phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố 2316/QĐ-UBND 15/8/2012 Nguyễn Thanh Trúc Thành viên
15 Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 1568/QĐ-UBND 23/6/2015 Nguyễn Thanh Trúc Thành viên
16 Thành lập tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao 3093/QĐ-UBND   Nguyễn Thanh Trúc Tổ phó
17 Ban Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Đơn vị Bầu cử số 06 544/QĐ-UBND 11/3/2016 Phú Hữu Minh Ủy viên
18 kiện toàn Ban vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh     Phú Hữu Minh Thành viên
19 Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ     Phú Hữu Minh Thành viên
20 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020 2263/QĐ-UBND 04/9/2015 Phú Hữu Minh Thành viên
21 Ban Thường trực Liên minh Hợp Tác Xã     Phú Hữu Minh  
22 Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Dương 660/QĐ-UBND 28/3/2016 Phú Hữu Minh Thành viên
Võ Minh Đức Tổ phó
23 Ban Biên soạn Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021     Phú Hữu Minh Thành viên
24 QĐ thành lập Ban soạn thảo kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh 395/QĐ-UBND 16/2/2012 Phú Hữu Minh Phó Trưởng đoàn
25 Thành lập BCĐ Đổi mới và Phát triển DNNN do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 2706/QĐ-UBND 28/10/2014 Phú Hữu Minh Ủy viên
26 Kiện toàn BCH về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCC rừng tỉnh Bình Dương 2563/QĐ-UBND
(2114/SNN-TCCB)
8/9/2011
24/12/2014
Phú Hữu Minh Thành viên
27 Kiện toàn BCH về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Dương 637/QĐ-UBND 20/3/2015 Phú Hữu Minh Thành viên
28 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020 2263/QĐ-UBND 04/9/2015 Phú Hữu Minh Thành viên
29 Hội đồng thảm định Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Một thành viên cao su Dầu Tiếng 1685/SNN-TCCB 30/9/2015 Phú Hữu Minh Thành viên
30 Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 678/QĐ-UBND 28/3/2016 Phú Hữu Minh Ủy viên
31 Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Dương 1850/QĐ-UBND 20/7/2015 Phú Hữu Minh Thành viên
32 Thành lập Ban chỉ đạo Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương  417/QĐ-UBND   Phú Hữu Minh Ủy viên
33 Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể     Phú Hữu Minh Thành viên
34 Thành lập các Tổ kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020 16/QĐ-BCĐ   Phú Hữu Minh Tổ viên
35 Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015 2869/QĐ-UBND   Phú Hữu Minh Thành viên
36 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1374/QĐ-UBND   Phú Hữu Minh Thành viên
37 Kiện toàn Hội đồng xác định giá bán nhà ở tỉnh Bình Dương 805/QĐ-UBND 11/4/2016 Phú Hữu Minh Thành viên
38 Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương 771/QĐ-UBND 05/4/2016 Phú Hữu Minh Phó chủ tịch
39 Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành độn ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương 1938/QĐ-UBND 06/7/2011 Phú Hữu Minh Phó Trưởng ban
463/QĐ-BCĐ.BĐKH 28/7/2011 Nguyễn Duy Khiêm Tổ viên
40 QĐ về việc cử cán bộ tham gia Ban điều hành Dự án nâng cao năng lực quản lý giao thông tập trung chủ đạo vào giao thông công cộng tại Bình Dương 731/QĐ-UBND 04-03-14 Phú Hữu Minh Ủy ban điều phối chung (JCC)
Nguyễn Duy Khiêm Thành viên nhóm thực hiện dự án
41 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thường trực Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Dương năm 2016 399/QĐ-UBND   Phú Hữu Minh Thành viên
  Nguyễn Duy Khiêm Thành viên Tổ công tác thường trực
42 QĐ Kiện toàn HĐ tư vấn và Tổ chuyên giúp việc Hội đồng tư vấn thực hiện chính sách đạo tạo, thu hút và phát triển nhân lưn 2222/QĐ-UBND  08-04-11 Trịnh Thanh Long Thành viên
43 Tham gia Ban công tác người cao tuổi 1516/QĐ-UBND 27/6/2014 Trịnh Thanh Long Thành viên
44 Thông báo phương án nhân sự của Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I 15/CV-LHHN 27/3/2015 Trịnh Thanh Long Ủy viên
45 Ban chỉ đạo 138 tỉnh 22/BCĐ-VPTT(CA) 22/9/2015 Trịnh Thanh Long Thành viên
46 QĐ kiện toàn BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Dương 2011 - 2015 729/QĐ-UBND 19/3/2011 Trịnh Thanh Long Thành viên
47 QĐ thành lập BCĐ chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương 864/QĐ-UBND 23/3/2011 Trịnh Thanh Long Phó ban
48 QĐ kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 1705/QĐ-UBND 06-10-11 Trịnh Thanh Long Thành viên
49 QĐ thành lập BCĐ và Tổ giúp việc Đề án đầu tư xây dựng các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của tỉnh 2278/QĐ-UBND 08-10-11 Trịnh Thanh Long Phó Trưởng ban
50 QĐ kiện toàn BCĐ phát triển du lịch của tỉnh 1947/QĐ-UBND 13/8/2014 Trịnh Thanh Long Thành viên
51 QĐ về việc kiện toàn BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020 2067/QĐ-UBND 25/8/2014 Trịnh Thanh Long Thành viên
52 Cử người tham gia BCH Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ III (2014 - 2019) 3750/UBND-VX 28/10/2014 Trịnh Thanh Long Thành viên
53 Kiện toàn BCĐ về giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2893/QĐ-UBND 14/11/2014 Trịnh Thanh Long Ủy viên
54 Kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc chống mù chữ - phổ cập giáo dục - xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020 3088/QĐ-UBND 12-05-14 Trịnh Thanh Long Ủy viên
55 Kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh BD 186/QĐ-UBND 26/1/2015 Trịnh Thanh Long Thành viên
56 Thành lập BCĐ phòng chống lao tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 648/QĐ-UBND 20/3/2015 Trịnh Thanh Long Thành viên
57 Ban chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin tỉnh 1479/QĐ-UBND 26/6/2014  Trịnh Thanh Long Thành viên thường trực
58 Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Dương  893/QĐ-UBND 19/4/2016 Trịnh Thanh Long Thành viên
59 Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 893/QĐ-UBND 19/4/2016 Trịnh Thanh Long Thành viên
60 Cử đại diện lãnh đạo tham gia Tổ tham mưu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố sạt lỡ cừ dự ứng lực thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương 1924/SXD-HTKT 29/9/2014 Nguyễn Duy Khiêm Thành viên
61 Cử thành viên vào Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng công ty 615/CV-BCĐ 11-10-14 Nguyễn Duy Khiêm Thành viên
62 Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 02/QĐ-QBVMT-HĐQL 13/3/2015 Nguyễn Duy Khiêm Ủy viên
63 Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 14/QĐ-BCĐBVMT 24/02/2016 Lê Hồng Hà Tổ viên

2. Ban Chỉ đạo trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Số TT Tên Ban chỉ đạo Số, ký hiệu            quyết định Ngày ký Thành viên              Ghi chú
Họ và tên Chức danh
1 Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương 67/QĐ-SKHĐT 23/10/2015 Trịnh Thanh Long Chủ tịch  
Nguyễn Mạnh Dũng Phó Chủ tịch Sở Thông tin và truyền thông
Ngô Thị Phi Loan Ủy viên  
Phan Thị Ngọc Hiền Ủy viên  
Nguyễn Nhị Hà Ủy viên  
Phan Nguyễn Đăng Thông Ủy viên  
Lý Tấn Trung Ủy viên - Thư ký  
2 Tổ giúp việc Cải cách hành chính Sở KHĐT tỉnh Bình Dương 64/QĐ-SKHĐT 15/10/2015 Lê Anh Tuấn Tổ trưởng  
Võ Trường Giang Tổ phó  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Tổ viên  
Nguyễn Trung Tín Tổ viên  
Nguyễn Thanh An Tổ viên  
Nguyễn Bá Thông Tổ viên  
Nguyễn Lê Tuân Tổ viên  
Thái Thanh Sơn Tổ viên  
Phan Thị Ngọc Hiền Tổ viên  
3 Hội đồng xác định giá trị tài liệu hết giá trị 38/QĐ-SKHĐT 10/8/2015 Phú Hữu Minh Chủ tịch  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thành viên  
Mai Bá Trước Thành viên  
Dương Tấn Thành Thành viên  
Nguyễn Duy Khiêm Thành viên  
Lai Xuân Đạt Thành viên  
Lê Anh Tuấn Thành viên  
Trịnh Hoàng Tuấn Anh Thành viên  
Nguyễn Chí Đại Thành viên  
Võ Thị Tư Thành viên - Thư ký  
4 Ban biên tập Website Sở KHĐT tỉnh Bình Dương 35/QĐ-SKHĐT 24/7/2015 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng ban  
Trịnh Thanh Long Phó Trưởng ban  
Phú Hữu Minh Thành viên  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thành viên  
Lê Anh Tuấn Thành viên  
Dương Tấn Thành Thành viên  
Nguyễn Duy Khiêm Thành viên  
Lai Xuân Đạt Thành viên  
Mai Bá Trước Thành viên  
Nguyễn Chí Đại Thành viên  
Trịnh Hoàng Tuấn Anh Thành viên  
Phan Nguyễn Đăng Thông Thành viên  
5 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở KHĐT tỉnh Bình Dương 34/QĐ-SKHĐT 24/7/2015 Nguyễn Thanh Trúc Chủ tịch  
Phú Hữu Minh Phó Chủ tịch  
Trịnh Thanh Long Thành viên  
Dương Tấn Thành Thành viên  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thành viên  
Lê Anh Tuấn Thành viên  
Nguyễn Bá Thông Thành viên  
6 Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản 47/QĐ-SKHĐT 13/8/2015 Phú Hữu Minh Chủ tịch  
Dương Tấn Thành Phó Chủ tịch  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thường trực  
Nguyễn Chí Đại Thành viên  
Lê Anh Tuấn Thành viên  
Hà Mỹ Hạnh Thành viên  
Phan Nguyễn Đăng Thông Thành viên  
7 Hội đồng xét duyệt bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị; Đào tạo; Thi nâng ngạch, chuyển ngạch; Nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên đối với công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 33/QĐ-SKHĐT 23/7/2015 Nguyễn Thanh Trúc Chủ tịch  
Trịnh Thanh Long Phó Chủ tịch  
Phú Hữu Minh Thành viên  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thành viên  
Dương Tấn Thành Thành viên  
Nguyễn Bá Thông Thành viên  
8 Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thường trực Hội đồng Thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư khu vực miền Đông Nam bộ 32/QĐ-SKHĐT 23/7/2015 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng ban  
Trịnh Thanh Long Phó Trưởng ban  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thành viên  
Trịnh Hoàng Tuấn Anh Thành viên  
9 Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 31/QĐ-SKHĐT 23/7/2015 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng ban  
Phú Hữu Minh Thành viên  
Trịnh Thanh Long Thành viên  
Dương Tấn Thành Thành viên  
Nguyễn Thị Ngọc Ly Thành viên  
Nguyễn Bá Thông Thành viên  
Ngô Thị Phi Loan Thành viên