MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

nghị quyết hội nghị trung ương 5, hội nghị trung ương 5, kinh tế tư nhân, kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là từ khi có Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thành phần kinh tế tư nhân ở Bình Dương đã có bước phát triển rõ rệt. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng nhanh cả về số lượng và vốn đăng ký. Cụ thể: Giai đoạn 2007- 2011 có 5.621 doanh nghiệp thành lập, giai đoạn 2011-2016 có 12.389 doanh nghiệp thành lập (trung bình mỗi năm có hơn 2.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập). Tính đến ngày 15/11/2017, toàn tỉnh có 30.3610 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 233.055 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Bình Dương, năm 2016, kinh tế tư nhân trong nước chiếm trên 86% tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước chiếm trên 31% tổng vốn đầu tư trên địa bàn, 44% tổng vốn sản xuất kinh doanh và trên 36% tổng giá trị tài sản cố định. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế tư nhân trong nước giải quyết việc làm cho 53,69% tổng số lao động toàn tỉnh.

Để tiếp tục phát huy kết quả trên và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng của Đảng trong thời gian tới, ngày 17/10/2017, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình hành động số 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2025. Chương trình xác định mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh bao gồm:

- Xây dựng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh có từ 40.000 doanh nghiệp trở lên; đến năm 2025, có từ 60.000 doanh nghiệp trở lên và đến năm 2030, có từ 75.000 doanh nghiệp trở lên.

- Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào nền kinh tế chung của địa phương.

- Nâng cao năng suất lao động trong khu vực kinh tế tư nhân; thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

- Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp luôn đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh tạo nhiều sản phẩm có uy tín, có thương hiệu trên thị trường, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương nhằm phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, cụ thể: đơn giản hóa, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công; phát triển các kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tăng cường cơ chế đối thoại có hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện và công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho thành phần kinh tế tư nhân, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

- Phát triển hệ thống các cụm công nghiệp chuyên sâu, liên kết ngành, công nghiệp hỗ trợ… nhằm tạo quỹ đất thu hút mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân theo đúng quy hoạch và định hướng của tỉnh. Đẩy mạnh quá trình liên kết sản xuất kinh doanh giữa khu vực kinh tế FDI và khu vực kinh tế tư nhân trong nước nhằm đẩy nhanh việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực, khai thác các cơ hội trong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường, đẩy mạnh đầu tư và thương mại quốc tế.

- Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm tạo nhiều sản phẩm có uy tín, có thương hiệu trên thị trường và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp đảng ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn tỉnh đối với nhận thức và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân.

- Thực hiện minh bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, triển khai mô hình ba nhà (nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp) gắn với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.  Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, thu hút và phát triển nguồn nhân lực có trình độ trên địa bàn tỉnh; tập trung nâng cao các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo lộ trình nâng cấp đô thị Bình Dương đạt tiêu chí loại I trước năm 2020.

- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Ngoài ra, mỗi cán bộ, công chức cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân cũng như động lực để thúc đẩy phát triển khu vực này, từ đó góp phần thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân đạt hiệu quả và chất lượng, hoàn thành các mục tiêu Tỉnh ủy Bình Dương đã đề ra trong Chương trình hành động, phấn đấu xây dựng “Thành phố thông minh Bình Dương”.

Thúy Hằng

21 Tháng Mười Hai 2017 8:33:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
  • Tổng số lượt truy cập 1.644.203