MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về Đã sửa đổi
Tải về Nghị định 38-2017-NĐ-CP ngày 04-4-2017 về đầy tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.pdf 6636 44 20/04/2017 10:15:09 SA
Tải về Nghị định 37-2017-NĐ-CP ngày 04-4-2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.pdf 2220 116 20/04/2017 10:13:20 SA
Tải về Nghị định 32-2017-NĐ-CP ngày 31-3-2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước.pdf 4004 303 20/04/2017 10:04:56 SA
Tải về Nghị định số 108-2016-NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.PDF 2195 255 29/08/2016 10:22:04 SA
Tải về 9 Nghị định 118.pdf 4590 123 22/07/2016 9:58:40 SA
Tải về 5 Nghị định 96-2015-NĐ-CP.PDF 2111 189 22/07/2016 9:57:57 SA
Tải về 4 Nghị định 78-2015-NĐ-CP.PDF 11249 124 22/07/2016 9:57:35 SA
Tải về Nghị định 50-2016-NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính tỏng lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.PDF 5591 181 16/06/2016 8:55:59 SA
Tải về Nghị định-37-2015-NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.PDF 7527 37738 20/05/2015 7:58:06 SA
Tải về Nghị định-32-2015-NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng.PDF 6368 588 20/04/2015 2:14:06 CH
Tải về Nghị đinh-33-2015-NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.PDF 3867 289 14/04/2015 2:28:48 CH
Tải về Nghị định-15-2015-NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.PDF 7262 378 03/03/2015 3:26:16 CH
Tải về Nghị định-118-2014-NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.PDF 4113 280 31/12/2014 10:16:20 SA
Tải về Nghị định-115-2014-NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.PDF 3860 249 25/12/2014 1:43:45 CH
Tải về Nghị định-113-2014-NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.PDF 3011 364 10/12/2014 8:29:22 SA
Tải về Nghị định-103-2014-NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động.PDF 1941 508 03/12/2014 2:44:52 CH
Tải về Nghị định-108-2014-NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.PDF 3745 455 02/12/2014 11:39:15 SA
Tải về Nghị định-98-2014-NĐ-CP Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.PDF 1483 434 06/11/2014 3:51:59 CH
Tải về Nghị định-95-2014-NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.PDF 5328 289 06/11/2014 3:51:45 CH
Tải về Nghị định-91-2014-NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.PDF 2631 445 13/10/2014 2:01:49 CH
Tải về Nghị định-84-2014-NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.pdf 2241 292 22/09/2014 4:21:28 CH
Tải về Nghị định-71-2014-NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.PDF 9814 323 12/08/2014 2:57:23 CH
Tải về Nghị định-80-2014-NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.pdf 1842 324 12/08/2014 2:10:47 CH
Tải về Nghị quyết-49-NĐ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.pdf 1750 314 21/07/2014 9:45:19 SA
Tải về Nghị định-65-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.pdf 1119 349 09/07/2014 10:40:19 SA
Tải về Nghị định-64-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.pdf 878 340 09/07/2014 10:39:51 SA
Tải về Nghị định 63-2014-ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.pdf 4394 284 07/07/2014 1:43:31 CH
Tải về Nghị định-52-2014-NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.PDF 2593 393 05/06/2014 9:22:57 SA
Tải về Nghị định -32-2014-NĐ-CP về quản lý khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.PDF 4108 470 13/05/2014 4:20:45 CH
Tải về Nghị định 24-2014-NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.PDF 3948 527 21/04/2014 9:38:54 SA
Tải về Nghị định số 219-2013-NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ngày 26-15-2013 về Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo trợ.pdf 2472 426 20/01/2014 9:23:44 SA
Tải về Nghị định số 103-NQ-CP ngày 29/8/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.PDF 6571 400 20/01/2014 8:17:32 SA
Tải về Nghị định 194-2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính Phủ Nghị định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.pdf 569 426 09/01/2014 3:03:07 CH
Tải về Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.pdf 3596 461 07/01/2014 3:05:17 CH
Tải về Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19-12-2013 của Chính phủ Nghị định về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.pdf 3691 552 07/01/2014 2:40:30 CH
Tải về Nghị định 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.pdf 6008 438 26/12/2013 9:39:42 SA
Tải về Nghị định 193/2013 NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã.pdf 6386 562 23/12/2013 1:23:15 CH
Tải về NGHỊ ĐỊNH 177/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THIA HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ.pdf 8192 469 17/12/2013 8:04:33 SA
Tải về Nghi dinh 182-2013-NĐ-CP quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec o doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac co quan, to chuc co thue muon lao dong.PDF 2048 648 13/12/2013 3:51:29 CH
Tải về Nghi dinh 172-2013-ND-CP ve thanh lap, to chuc lai, giai the cong ty TNHH MTV do nha nuoc lam chu so huu va cong ty TNHH MTV la cong ty con cua cong ty TNHH MTV do nha nuoc lam chu so huu.PDF 8192 390 13/12/2013 3:23:23 CH
Tải về Nghị định 164-2013/NĐ-CP Sữa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.PDF 4096 528 05/12/2013 8:39:33 SA
Tải về Nghị định188-2013/NĐ-CP Về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội .PDF 16384 235 05/12/2013 8:29:09 SA
Tải về Nghị định 155/NĐ-CP Qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư.PDF 8192 446 02/12/2013 8:27:48 SA
Tải về Nghị định số 10/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.pdf 186 427 23/09/2013 4:46:01 CH
Tải về Nghị định 23/2009/NĐ-CP qui định về xử phạt trong hoạt động xây dựng.pdf 799 421 23/09/2013 4:45:42 CH
Tải về Nghị định 53/2007/NĐ-CP qui định về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.pdf 588 407 23/09/2013 4:45:25 CH
Tải về Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.pdf 485 513 23/09/2013 4:44:56 CH
Tải về Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.pdf 330 426 23/09/2013 4:44:38 CH
Tải về Nghị định 83/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 12-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf 335 417 23/09/2013 4:44:15 CH
Tải về Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.pdf 5398 394 23/09/2013 4:43:37 CH
Tải về Nghị định 140/2006/NĐ-CP qui định về bảo vệ môi trường trong Lập - Thẩm định - Chương trình dự án.pdf 297 433 23/09/2013 4:43:16 CH
Tải về Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf 553 428 23/09/2013 4:42:51 CH
Tải về Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.pdf 514 403 23/09/2013 2:37:33 CH
Tải về Nghị định số 101/2006/NĐ-CP Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.pdf 217 418 27/08/2013 10:58:52 SA
Tải về Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán háng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .pdf 164 404 27/08/2013 10:55:37 SA
Tải về Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.pdf 654 423 27/08/2013 10:49:05 SA
Tải về Nghị định 61/2010 chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.pdf 223 564 27/08/2013 10:37:37 SA
Tải về Nghị định 102/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp.pdf 335 496 27/08/2013 10:32:57 SA

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 143
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 144
 • Tổng số lượt truy cập 1.700.629