MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về Đã sửa đổi
Tải về Nghị định 38-2017-NĐ-CP ngày 04-4-2017 về đầy tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.pdf 6636 29 20/04/2017 10:15:09 SA
Tải về Nghị định 37-2017-NĐ-CP ngày 04-4-2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.pdf 2220 68 20/04/2017 10:13:20 SA
Tải về Nghị định 32-2017-NĐ-CP ngày 31-3-2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước.pdf 4004 117 20/04/2017 10:04:56 SA
Tải về Nghị định số 108-2016-NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.PDF 2195 179 29/08/2016 10:22:04 SA
Tải về 9 Nghị định 118.pdf 4590 108 22/07/2016 9:58:40 SA
Tải về 5 Nghị định 96-2015-NĐ-CP.PDF 2111 145 22/07/2016 9:57:57 SA
Tải về 4 Nghị định 78-2015-NĐ-CP.PDF 11249 108 22/07/2016 9:57:35 SA
Tải về Nghị định 50-2016-NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính tỏng lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.PDF 5591 134 16/06/2016 8:55:59 SA
Tải về Nghị định-37-2015-NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.PDF 7527 28638 20/05/2015 7:58:06 SA
Tải về Nghị định-32-2015-NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng.PDF 6368 542 20/04/2015 2:14:06 CH
Tải về Nghị đinh-33-2015-NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.PDF 3867 234 14/04/2015 2:28:48 CH
Tải về Nghị định-15-2015-NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.PDF 7262 322 03/03/2015 3:26:16 CH
Tải về Nghị định-118-2014-NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.PDF 4113 258 31/12/2014 10:16:20 SA
Tải về Nghị định-115-2014-NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.PDF 3860 232 25/12/2014 1:43:45 CH
Tải về Nghị định-113-2014-NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.PDF 3011 311 10/12/2014 8:29:22 SA
Tải về Nghị định-103-2014-NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động.PDF 1941 394 03/12/2014 2:44:52 CH
Tải về Nghị định-108-2014-NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.PDF 3745 401 02/12/2014 11:39:15 SA
Tải về Nghị định-98-2014-NĐ-CP Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.PDF 1483 355 06/11/2014 3:51:59 CH
Tải về Nghị định-95-2014-NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.PDF 5328 242 06/11/2014 3:51:45 CH
Tải về Nghị định-91-2014-NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.PDF 2631 385 13/10/2014 2:01:49 CH
Tải về Nghị định-84-2014-NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.pdf 2241 273 22/09/2014 4:21:28 CH
Tải về Nghị định-71-2014-NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.PDF 9814 281 12/08/2014 2:57:23 CH
Tải về Nghị định-80-2014-NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.pdf 1842 261 12/08/2014 2:10:47 CH
Tải về Nghị quyết-49-NĐ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.pdf 1750 252 21/07/2014 9:45:19 SA
Tải về Nghị định-65-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.pdf 1119 283 09/07/2014 10:40:19 SA
Tải về Nghị định-64-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.pdf 878 274 09/07/2014 10:39:51 SA
Tải về Nghị định 63-2014-ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.pdf 4394 271 07/07/2014 1:43:31 CH
Tải về Nghị định-52-2014-NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.PDF 2593 340 05/06/2014 9:22:57 SA
Tải về Nghị định -32-2014-NĐ-CP về quản lý khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.PDF 4108 402 13/05/2014 4:20:45 CH
Tải về Nghị định 24-2014-NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.PDF 3948 484 21/04/2014 9:38:54 SA
Tải về Nghị định số 219-2013-NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ngày 26-15-2013 về Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo trợ.pdf 2472 371 20/01/2014 9:23:44 SA
Tải về Nghị định số 103-NQ-CP ngày 29/8/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.PDF 6571 346 20/01/2014 8:17:32 SA
Tải về Nghị định 194-2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính Phủ Nghị định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.pdf 569 361 09/01/2014 3:03:07 CH
Tải về Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.pdf 3596 411 07/01/2014 3:05:17 CH
Tải về Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19-12-2013 của Chính phủ Nghị định về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.pdf 3691 497 07/01/2014 2:40:30 CH
Tải về Nghị định 166/2013/NĐ-CP Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.pdf 6008 388 26/12/2013 9:39:42 SA
Tải về Nghị định 193/2013 NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã.pdf 6386 509 23/12/2013 1:23:15 CH
Tải về NGHỊ ĐỊNH 177/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THIA HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ.pdf 8192 429 17/12/2013 8:04:33 SA
Tải về Nghi dinh 182-2013-NĐ-CP quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec o doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac co quan, to chuc co thue muon lao dong.PDF 2048 528 13/12/2013 3:51:29 CH
Tải về Nghi dinh 172-2013-ND-CP ve thanh lap, to chuc lai, giai the cong ty TNHH MTV do nha nuoc lam chu so huu va cong ty TNHH MTV la cong ty con cua cong ty TNHH MTV do nha nuoc lam chu so huu.PDF 8192 349 13/12/2013 3:23:23 CH
Tải về Nghị định 164-2013/NĐ-CP Sữa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.PDF 4096 460 05/12/2013 8:39:33 SA
Tải về Nghị định188-2013/NĐ-CP Về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội .PDF 16384 226 05/12/2013 8:29:09 SA
Tải về Nghị định 155/NĐ-CP Qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư.PDF 8192 395 02/12/2013 8:27:48 SA
Tải về Nghị định số 10/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.pdf 186 361 23/09/2013 4:46:01 CH
Tải về Nghị định 23/2009/NĐ-CP qui định về xử phạt trong hoạt động xây dựng.pdf 799 350 23/09/2013 4:45:42 CH
Tải về Nghị định 53/2007/NĐ-CP qui định về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.pdf 588 344 23/09/2013 4:45:25 CH
Tải về Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.pdf 485 449 23/09/2013 4:44:56 CH
Tải về Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.pdf 330 363 23/09/2013 4:44:38 CH
Tải về Nghị định 83/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 12-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf 335 354 23/09/2013 4:44:15 CH
Tải về Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.pdf 5398 376 23/09/2013 4:43:37 CH
Tải về Nghị định 140/2006/NĐ-CP qui định về bảo vệ môi trường trong Lập - Thẩm định - Chương trình dự án.pdf 297 365 23/09/2013 4:43:16 CH
Tải về Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.pdf 553 366 23/09/2013 4:42:51 CH
Tải về Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.pdf 514 340 23/09/2013 2:37:33 CH
Tải về Nghị định số 101/2006/NĐ-CP Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.pdf 217 348 27/08/2013 10:58:52 SA
Tải về Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán háng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .pdf 164 341 27/08/2013 10:55:37 SA
Tải về Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.pdf 654 356 27/08/2013 10:49:05 SA
Tải về Nghị định 61/2010 chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.pdf 223 503 27/08/2013 10:37:37 SA
Tải về Nghị định 102/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp.pdf 335 431 27/08/2013 10:32:57 SA

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 34
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 34
 • Tổng số lượt truy cập 1.524.165