MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Một số điểm mới quan trọng của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 5/6/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP)

Một số điểm mới quan trọng của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 5/6/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP).

          Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về một số điểm mới của nghị định 63 đầu tÆ° theo hình thức PPP

                                                       

Nghị định 63/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/05/2018, có hiệu lực thi hành từ 19/06/2018, thay thế NĐ 15/2015/NĐ-CP và bãi bỏ các nội dung quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án PPP tại các Điều 10, 17, 19, 24 và 33 của NĐ 136/2015/NĐ-CP. Nghị định có nhiều điểm mới so với Nghị định 15/2015/NĐ-CP, trong đó Nghị định dành hẳn một chương mới (Chương V) cho riêng hình thức hợp đồng BT. Một số điểm mới quan trọng như sau:

 

1.     Bổ sung lĩnh vực đầu tư;

2.     Quy định bổ sung trình tự phù hợp hơn với dự án công nghệ cao

3.     Bổ sung nguồn vốn Nhà nước tham gia trong dự án PPP (Nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công, nguồn vốn thanh toán cho dự án BT)

4.     Bổ sung quy trình quyết định chủ trương đầu tư

5.     Bãi bỏ thủ tục cấp GCNĐKĐT

6.     Quy định chặt chẽ hơn đối với dự án BT (lựa chọn nhà đầu tư sau khi có thiết kế, dự toán, bổ sung các nguồn thanh toán khác ngoài quỹ đất, quy hoạch chi tiết của khu đất dự kiến thanh toán)

7.     Bổ sung việc thực hiện dự án PPP của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

8.     Yêu cầu công khai thông tin hợp đồng dự án PPP

9.     Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

10.  Thời điểm chuyển nhượng hợp đồng dự án (sau khi hoàn thành xây dựng công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng và sau khi chuyển sang giai đoạn vận hành đối với dự án  không có cấu phần xây dựng)

11.  Khác (lấy ý kiến cộng đồng về tác động dự án, dự án nhóm C không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, hình thành nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, áp dụng HĐ hỗn hợp).

Minh Đức - Sở KHĐT

11 Tháng Sáu 2018 9:17:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 165
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 166
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.636