MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

TTĐT – Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW ngày 01/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI); Hướng dẫn số 12 – HD/TW ngày 27/07/2011 của Ban Tuyên Giáo Trung ương; Kế hoạch số 09 – KH/TU ngày 07/09/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan Tỉnh xây d

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1- Mục đích:
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung hoạt động thường xuyên của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể quần chúng và trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "Là đạo đức là văn Minh", hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V (Nhiệm kỳ 2010 – 2015) đề ra.
2- Yêu cầu:
- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải đưa vào Chương trình hành động của các chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX; được cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng hàng tháng, quý, năm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xem đây là giải pháp trọng tâm để xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
- Cấp ủy đảng bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW của Ban Bí thư (Khóa XI), Kế hoạch số 09 – KT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối đến cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị mình; bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Hàng tháng từng cá nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ tự giác báo cáo đánh giá kết quả "Làm theo" trong buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và các tổ chức đoàn thể, làm cho nội dung học tập và làm theo Bác ngày càng đạt hiệu quả thiết thực; không phô trương, hình thức.
- Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải kết hợp chặt chẽ nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên gắn với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hoá thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của tập thể, kế hoạch cụ thể từng cá nhân.
- Nêu cao tính tự giáo dục, tự học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, đề cao tinh thần tự giác nêu gương của cấp ủy, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành các đoàn thể quần chúng. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân điển hình; đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại, tránh phô trương hình thức trong lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thành tiêu chí đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm.
II- NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.
1- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính Trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW của Ban Bí thư (Khóa XI), Hướng dẫn số 12 – HD/TW ngày 27/07/2011 của Ban Tuyên Giáo Trung ương; Kế hoạch số 09 – KH/TU ngày 15/09/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng các cơ quan, đơn vị.
 - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp thiết thực với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thi đua “Làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội.
2- Tiếp tục xây dựng thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay:
- Các cấp ủy đảng phối hợp chính quyền xây dựng nội dung quy chuẩn đạo đức lối sống của đảng viên, CBCC – VC thực hiện; điều chỉnh, bổ sung những tiêu chí theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, sửa đổi lối làm việc, tác phong của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phong cách Hồ Chí Minh.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tự giác  thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; coi đây là việc làm thường xuyên để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện "Lời nói đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều” nêu cao tính tự giác thực hiện Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ khối.
3- Xác định rõ trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị:
- Các cấp ủy đảng, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ bản thân trước cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tự giác gương mẫu xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác; từng cán bộ, đảng viên và quần chúng phải xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đề ra được các biện pháp để thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- Ban Thường vụ Đảng ủy khối giao cho Bộ phận giúp việc phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Đảng ủy khối, tham mưu Ban Thường vụ xây dựng và ban hành quy chế kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện trong Đảng bộ khối.
4- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị:
- Các cấp ủy đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của chi, đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, để triển khai thực hiện hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị.
- Cấp ủy đảng cần xác định kịp thời một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống đang gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết, nhằm củng cố niềm tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để tạo dư luận tốt trong xã hội.
- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức đảng, đoàn thể; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, CBCC – VC và tổ chức đảng hàng năm; định kỳ có kiểm tra, đánh giá và tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cho những năm tiếp theo.
- Ban Thường vụ Đảng ủy khối chọn Đảng bộ Sở Công thương, Đảng bộ Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đảng bộ Bệnh viên Đa khoa Tỉnh, Đảng bộ Liên đoàn Lao động Tỉnh chỉ đạo điểm của Đảng bộ khối.
5- Tiếp tục triển khai cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Các cấp ủy đảng trong hệ thống giáo dục, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ giảng viên, học sinh, sinh viên ở các Trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề cho phù hợp với từng ngành học, cấp học.
- Đề cao tinh thần tự giác nêu gương của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên tronghọc tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể để học sinh, sinh viên học tập, làm theo.
6- Giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Đoàn khối, Công đoàn viên chức Tỉnh căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối và cấp trên, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm, phù hợp theo từng đối tượng và phải xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, chọn một số đơn vị để chỉ đạo điểm; định kỳ tiến hành kiểm tra và tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; có biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Ban Thường vụ Đảng ủy khối giao cho Ban Thường vụ Đoàn khối và Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Tỉnh trực tiếp chỉ đạo trong hệ thống tổ chức Đoàn và Công đoàn viên chức của khối; đồng chí lãnh đạo Đoàn khối và lãnh đạo CĐVC Tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng chương trình phối hợp triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo về Đảng ủy khối thông qua Tổ giúp việc và Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối.
- Ban Thường vụ Đoàn khối, Công đoàn viên chức Tỉnh chủ động tham mưu các cấp uỷ đảng và phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đa dạng hóa các loại hình làm theo lời Bác có tính giáo dục cao, đem lại hiệu quả thiết thực.
 7- Công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm:
- Hàng năm các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; để đánh giá việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ, tổng kết công tác xây dựng Đảng của các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể đi vào thực chất mang tính giáo dục cao, sức lan toả mạnh trở thành phong trào thi đua làm theo lời Bác trong toàn Đảng bộ.
- Trong kiểm tra giám sát, các cấp ủy chú trọng đánh giá thực chất công tác triển khai chỉ đạo, kết quả thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, BCH các đoàn thể quần chúng; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả và biểu dương nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể hàng tháng cần báo cáo kết quả “Làm theo” của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, cần chú trọng đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhằm phát huy và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, tạo môi trường bình đẳng trong học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
8- Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc:
- Các cấp ủy đảng tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong hội thảo, sinh hoạt cơ quan, đơn vị về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc nhằm nâng cao nhận thức và phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thi đua làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ khối.
- Tiếp tục đa dạng hoá về các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn “Xây” với “Chống” lấy xây làm trọng tâm, chủ động phê bình uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư (khoá XI); Kế hoạch số 09 của Tỉnh ủy. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1- Việc tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy khối do đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối là cơ quan Thường trực giúp việc cho Thường trực Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo.
 2- Bộ phận giúp việc đặt tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng Bộ phận giúp việc; đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy khối trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.
3- Đối với chi, đảng bộ cơ sở do cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Cấp ủy đảng cơ sở căn cứ tình hình thực tế của chi, đảng bộ mình để thành lập Bộ phận giúp việc, do đồng chí Bí thư và cấp ủy chi, đảng bộ trực tiếp chỉ đạo việc tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo hoặc đồng chí phụ trách công tác Đảng vụ của chi, đảng bộ cơ sở, giúp việc cho đồng chí Bí thư và cấp ủy đảng cơ sở.
4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quí, có sơ kết kịp thời rút kinh nghiệm và nhân điển hình những tập thể cá nhân có cách làm hay, đạt hiệu quả cao, thiết thực.
5- Đối với Đoàn khối, Công đoàn viên chức Tỉnh, đồng chí lãnh đạo  Đoàn khối và lãnh đạo CĐVC Tỉnh trực tiếp chỉ đạo thành lập Bộ phận giúp việc; Ban Thường vụ chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6- Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng; coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua và kiểm điểm công tác của từng cá nhân, tập thể hàng năm.
7- Về kinh phí thực hiện, trước khi chưa có hướng dẫn mới, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và Đoàn khối, công đoàn viên chức Tỉnh, bàn bạc thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, căn cứ theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT – BTC – VPTW ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính và Văn Phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để thực hiện
8- Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan Tỉnh đề nghị các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, Ban chấp hành các đoàn thể quần chúng căn cứ nội dung kế hoạch này, cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; bổ sung nội dung chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, để cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.
 
(Nguồn: Văn bản số 25-KH/ĐUK ngày 14/11/2011 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương
20 Tháng Mười Hai 2013 8:06:00 SA Danh mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 99
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 100
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.606