MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG CAM KẾT VỀ TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THUẬN LỢI ĐÃ KÝ KẾT VỚI VCCI

I. MỤC TIÊU

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2020 phát triển quy mô cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lên 50.000 doanh nghiệp, nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động của Sở về vai trò của doanh nghiệp; nâng cao tinh thần và trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi.

2. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư:

- Thực hiện giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp giảm còn tối đa 2 ngày làm việc (theo quy định là 3 ngày).

- Thực hiện giải quyết trong ngày làm việc đối với các loại hồ sơ: cập nhật, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông báo mẫu dấu, xác nhận ngành, nghề, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

- Giảm 50% thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư (theo quy định là 5 ngày).

- Giảm 50% thời gian trình lấy ý kiến, thẩm định trình quyết định chủ trương đầu tư: thời gian chuyển lấy ý kiến các cơ quan liên quan tối đa 2 ngày làm việc (theo quy định là 3 ngày), thời gian báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ tối đa 18 ngày làm việc (theo quy định là 25 ngày).

3. Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ qua mạng điện tử và qua đường Bưu điện để giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp:

- Hướng dẫn, khuyến khích đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ qua mạng điện tử tăng từ 5-10%/năm.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính triển khai tiếp nhận hồ sơ và giao nhận kết quả tại nhà, tại doanh nghiệp.

4.  Công khai, minh bạch thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư:

- 100% thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư được công khai tại Trung tâm hành chính công, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm hành chính và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

- Công khai quy trình xử lý hồ sơ, thực hiện hiệu quả quy chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Công khai nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nâng cao vai trò giám sát của xã hội và tăng cường trách nhiệm của cán bộ xử lý hồ sơ.

- Thường xuyên rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực; tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức và người lao động của Sở, kịp thời xử lý các vi phạm trong xử lý hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân.

- Duy trì đường dây nóng để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

5. Định kỳ gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư ở địa phương.

6. Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; định kỳ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức.

7. Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển:

- Phối hợp với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng,… kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian đi vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

- Định kỳ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng Chương trình khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, tập trung vào đối tượng là các hộ kinh doanh có quy mô sản xuất lớn.

- Tăng cường trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi.

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia cung ứng các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các mô hình cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo,… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn triển khai nghiêm túc các nội dung kế hoạch đến từng cán bộ, công chức và người lao động trong phòng.

2. Chi Đoàn Thanh niên phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Chi Đoàn bạn xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

3. Phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp các phòng định kỳ báo cáo Ban Giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch này; đề xuất sửa đổi, bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

4. Văn phòng Sở đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật tương ứng với các nhiệm vụ được giao phù hợp với Kế hoạch này.

                                                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                            Nguyễn Thanh Trúc

10 Tháng Năm 2017 8:50:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 137
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 137
  • Tổng số lượt truy cập 1.645.135