MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Hội nghị: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện kế hoạch số 27-KH/ĐUSKHĐT ngày 27/7/2017 của Đảng Ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc kế hoạch tổ chức thực hiện, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Sáng ngày 24/8/2017 Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức và người lao động đang làm việc tại Sở.

Tại đây, các đồng chí đã nghe đồng chí Trịnh Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

1. Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2. Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trịnh Thanh Long-Phó Bí thư Đảng ủy Sở cũng nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng chi ủy thuộc Đảng ủy Sở và đảng viên, quần chúng phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của từng lĩnh vực của mình được phân công phụ trách.

Muốn vậy, từng tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, trong đó chú trọng đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trước khi kết thúc Hội nghị đồng chí Trịnh Thanh Long- Phó Bí Thư Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo

Tất cả đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở đều phải viết bài thu hoạch sau buổi học tập. Nội dung bài thu hoạch cá nhân cần tập trung vào các vấn đề: nhận thức của cá nhân về thực trạng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp; đặt biệt là kiến nghị biện pháp thực hiện Nghị quyết một cáh hiệu quả ở cơ quan, đơn vị và trách niệm cụ thể của cá nhân.

Các Cấp ủy và Bí thư Chi bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết, chỉ đạo đảng viên và quần chúng thuộc mình phụ trách viết thu hoạch và nộp cho chi bộ, đoàn thể; và có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Đảng ủy Sở để tổng hợp báo cáo Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thời gian hoàn thành phải thực hiện đúng như Kế hoạch số 27-KH/ĐUSKHĐT ngày 27/7/2017./.

Nguyễn Thị Ngọc Ly

24 Tháng Tám 2017 10:24:00 CH Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 159
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 160
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.232