MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

 

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính, bổ sung thông tin số điện thoại, số fax, địa chỉ email, website, thay đổi thông tin ngày cấp chứng thực cá nhân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của các thành viên trong công ty

 

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế; ( mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

(thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố (không thay đổi cơ quan quản lý thuế )

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

2. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Danh sách cổ đông sáng lập ( mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( mẫu quy định)

-   Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty;( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

Lưu ý:

    + Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

    + Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải được kê khai gồm Số nhà, đường phố, Xã/Phường/Thị trấn, Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh, Tỉnh/Thành phố, số điện thoại (bắt buộc), số fax, địa chỉ email, website. Trong trường hợp khu vực doanh nghiệp dự định đặt địa chỉ trụ sở chính còn biến động, chưa có số nhà, doanh nghiệp có thể kê khai theo vị trí Thửa đất số ….Tờ bản đồ số … thay cho số nhà, hoặc Ô...Lô..trong trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư.

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

(thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

____________

Tra cứu tên doanh nghiệp tại website http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Hướng dẫn áp mã ngành

 

Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

(thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; (mẫu quy định)

-   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

Lưu ý:

Người ký trên thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

 

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 (thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Danh sách cổ đông sáng lập ( mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( mẫu quy định)

-   Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;( mẫu tham khảo)

-  Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

 (thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

 

1/ Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (mẫu quy định)

 

2/ Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Danh sách cổ đông sáng lập ( mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( mẫu quy định)

-   Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; (mẫu tham khảo)

-   Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

3/ Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần hoặc do thừa kế

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Danh sách cổ đông sáng lập ( mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( mẫu quy định)

-   Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

-   Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 (thực hiện theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-   Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định Đại hội đồng cổ đông; ( mẫu tham khảo)

-   Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; (mẫu tham khảo)

-   Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức;

     Hoặc bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân;

-   Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

(thực hiện theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

 

-   Hồ sơ thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi trụ sở, vốn…)

-   Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 

 

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp ra Quyết định thay đổi các nội dung này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 89
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 90
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.199