MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

(thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; (mẫu quy định)

-   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; (mẫu tham khảo)

-   Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

 

Lưu ý: Hướng dẫn cách đặt tên đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh; mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Lưu ý: Hướng dẫn cách đặt tên đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; (mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

 

 + Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế trước khi đăng ký thay đổi.

 

Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Lưu ý:

-   Khi đăng ký tạm ngừng hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

-   Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

(thực hiện theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

1. Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh; (mẫu quy định);

-   Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

-   Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội ( trong một số trường hợp có thể bao gồm xác nhận của Bảo hiểm xã hội về việc chi nhánh không tham gia hoặc không nợ bảo hiểm xã hội);

-   Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

-   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

-   Con dấu của chi nhánh (nếu có);

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; (mẫu quy định)

-   Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

-   Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội ( trong một số trường hợp có thể bao gồm xác nhận của Bảo hiểm xã hội về việc chi nhánh không tham gia hoặc không nợ bảo hiểm xã hội);

-   Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

-   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

-   Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. (mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

 

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 89
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 90
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.201