MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thủ tục đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện

(Thực hiện theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; ( mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị; (mẫu tham khảo)

-   Quyết định của Hội đồng quản trị; (mẫu tham khảo)

-   Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; ( mẫu tham khảo)

-   Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục đăng ký thành lập mới địa điểm kinh doanh

(Thực hiện theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; ( mẫu quy định)

-   Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

 

 

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

-   Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; ( mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

-   Trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kèm theo hồ sơ còn có bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện mới được bổ nhiệm;

 

Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo v/v tạm ngừng của chi nhánh, văn phòng đại diện; ( mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định.

Lưu ý:

   Khi đăng ký tạm ngừng hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

   Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

(thực hiện theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; và Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ.)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; ( mẫu quy định)

-   Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

-   Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội ( trong một số trường hợp có thể bao gồm Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về việc chi nhánh, văn phòng đại diện không tham gia hoặc không nợ bảo hiểm xã hội);

-   Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

-   Bản gốc Giấy đăng ký hoạt động;

-   Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ( trong một số trường hợp có thể kèm Thông báo đóng mã số thuế hoặc  Xác nhận chưa đăng ký mã số thuế của Cục Thuế tỉnh Bình Dương);

-   Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu ( hoặc chưa khắc dấu) của chi nhánh, văn phòng đại diện;

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

(thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ.)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh; ( mẫu quy định)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 101
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.210