MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Đại hội của tâm huyết, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh

 

 

TTĐT - Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Văn Nam (ảnh) - Bí thư Tỉnh ủy khóa X đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn bế mạc.       

  Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; quý vị khách quý, Đoàn Chủ tịch Đại hội, thưa toàn thể Đại hội !

 

Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.
 
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng; thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX; đã biểu quyết mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội !

 
Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá toàn diệnnhững kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định mục tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 5 năm tới (giai đoạn 2016 – 2020). Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội đánh giá, nhận định, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới trên các lĩnh vực.
 
Từ thực tiễn kết quả đạt được trong 5 năm qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, khẳng định: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Đồng thời, quyết định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng qui mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ- công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa; đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ sinh học. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020”. Những nội dung trong Báo cáo chính trị và Nghị quyết mà Đại hội đã nhất trí thông qua là một công trình tập thể quan trọng, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có giá trị định hướng sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện đưa tỉnh nhà phát triển đi lên trong 5 năm tới.
 
Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 52 đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ và đạo đức; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, trẻ hóa cán bộ, để đảm đương trọng trách cao cả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Đồng thời, Đại hội cũng đã cân nhắc, lựa chọn bầu Đoàn đại biểu gồm 16 đồng chí, là những đảng viên tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
 
Đối với các văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm  kỳ 2015 – 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Đại hội giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức các văn kiện của Đại hội. Đồng thời, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để triển khai xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội !

 
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tại Đại hội lần này, Đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn thể nhân dân tỉnh nhà rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đã thành công tốt đẹp.
 
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới.
 
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thử thách, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.
 
Ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.
 
Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội !

 
Tại Đại hội lần này, theo quy định của Nhà nước và do yêu cầu công tác, nhiều đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, đặc biệt là đồng chí Mai Thế Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX không tái cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Đại hội đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí. Với trọng trách của mình, các đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX toàn tâm, toàn ý đóng góp công sức và trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đồng thời các đồng chí cũng đã hết lòng, hết sức chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo nên đội ngũ cán bộ kế thừa để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong những năm tới. Đại hội xin chân thành cám ơn và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.
 
Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X hôm nay, chúng ta trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan Trung ương đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương trong những năm qua.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị về dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng đối với sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Đại hội trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội; đem lại niềm vinh dự, sự cổ vũ lớn lao đối với Đại hội.
 
Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng đã trực tiếp tham dự và hướng dẫn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa trước, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động đã quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ và dành cho Đại hội những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất. 
 
Đại hội chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cùng với nhân dân trong tỉnh, với ý thức trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc trước Đảng bộ tỉnh, đã tham gia đóng góp hàng vạn ý kiến chân thành, thẳng thắn; đóng góp trí tuệ nhằm bổ sung, xây dựng các văn kiện Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội.
 
Nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; các cán bộ, chiến sĩ đã tận tình phục vụ và bảo vệ Đại hội thành công tốt đẹp.
 
Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương đã theo dõi và đưa tin về Đại hội. 
 
Trong không khí phấn khởi, quyết tâm cao trước thành công của Đại hội, với niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng, rộng mở, tự tin vững bước đi lên của tỉnh nhà trên con đường hội nhập và phát triển, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Kính chúc quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cám ơn!
 
Ban biên tập
Trích nguồn: binhduong.gov.vn
 
 
28 Tháng Mười 2015 8:55:00 SA Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 130
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 130
  • Tổng số lượt truy cập 1.645.135