MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

( thc hin theo quy đnh ti Điu 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9  năm  2015 ca Chính Ph v đăng ký doanh nghip)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Hội đồng đại hội đồng cổ đông ; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định của Hội đồng đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh; ( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

   Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

   Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 103
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 104
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.213