MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

CHỨC NĂNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

          Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ CỦA SỞ VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, chỉ thị về quản lý các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định phân cấp đó.

3. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư ở địa phương; trong đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trên địa bàn tỉnh và những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

4. Về quy hoạch và kế hoạch

4.1 Chủ trì tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm và hàng năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế-xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính. Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định.

4.2 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hòa, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế-xã hội của tỉnh.

4.3 Chịu trách nhiệm quản lí và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

4.4 Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

4.5 Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch của các sở, ban, ngành và quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

4.6 Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Về đầu tư trong nước và nước ngoài

5.1 Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

5.2 Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng mức vốn đầu tư của toàn tỉnh; về bố trí cơ cấu vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, bố trí danh mục các dự án đầu tư và mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý; tổng mức hỗ trợ tín dụng của Nhà nước hàng năm, vốn góp cổ phần và liên doanh của Nhà nước; tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý trên địa bàn;

5.3 Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý;

5.4 Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh theo phân cấp;

5.5 Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư và trình cấp giấy phép đầu tư thuộc thẩm quyền;

6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ

6.1 Là cơ quan đầu mối vận dụng, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

6.2 Chủ trì, theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc giữa Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn đối ứng giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Vế quản lí đấu thầu

7.1 Chủ trì, thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu, hồ sơ mời thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

7.2 Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện đấu thầu.

8. Về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất

8.1 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

8.2 Phối hợp với các sở ,ban, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và các cơ chế quản lý đối với các cụm công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương.

9. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã

9.1. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

9.2. Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh cho các đối tượng trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch và đầu tư cấp huyện; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập và lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

9.3. Phối hợp với các sở, ban, ngành đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã. Kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn theo dõi tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

11. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công thuộc Sở( khi có các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công thuộc Sở).

12. Thanh tra kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

13. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

14. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư ở địa phương.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

(Chức năng, nhiệm vụ trên ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006)

Văn phòng Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao, theo dõi và lưu trữ các văn bản của các cơ quan, ban, ngành, huyện thị, Trung ương, các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Đồng thời phát hành các văn bản của cơ quan theo đúng quy định của Giám đốc Sở.

Đánh máy, in sao các tài liệu do Giám đốc, các Phó giám đốc và các phòng nghiệp vụ, được lãnh đạo ủy quyền quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật tài liệu cơ quan.

Tổ chức việc thực hiện công tác lưu trữ tất cả các hồ sơ, tài liệu, dự án đi vào nề nếp theo đúng quy định của Nhà Nước, các văn bản, tài liệu gửi đến đều được lưu trữ theo mức độ, tính chất và phạm vi, đối tượng, góp phần làm tốt việc giữ gìn tài liệu giúp cho việc tra cứu thuận lợi dễ dàng.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của cơ quan để giải quyết những vấn đề có liên quan đến phòng. Tổ chức hướng dẫn đón khách liên hệ công tác đối nội, đối ngoại theo đúng quy định của Giám đốc và nội qui, quy chế của cơ quan.

Trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cơ quan theo cơ chế 1 cửa.

Quản lý kinh phí, tài sản của Văn phòng và cơ quan theo đúng quy định của Nhà Nước.

Hàng tháng, quý, năm lập dự trù kinh phí hoạt động của cơ quan, quản lý tốt việc thu chi tài chính và quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.

Quản lý thu, nộp các nguồn lệ phí thẩm tra, thẩm định, xét đơn, đăng ký kinh doanh, hàng tháng có đối chiếu biên lai, ấn chỉ với Cục thuế.

Tổ chức tốt công tác phòng gian bảo mật, bảo vệ giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan. Quản lý tốt con dấu, trang thiết bị, xe máy, có kế hoạch sửa chữa thay thế đảm bảo an toàn phục vụ cho lãnh đạo và cơ quan hoạt động.

Giúp lãnh đạo Sở quản lý nhân sự, tham mưu và lảm thủ tục thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước:quy hoạch, đào tạo cán bộ công chức, đề bạt tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật cho thôi việc đối với cán bộ công chức theo đúng qui định của nhà nước, xây dựng chức danh công việc phù hợp với nhiệm vụ cơ quan trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hiện có, quản lý hồ sơ công chức cơ quan...

Theo dõi việc thực hiện quy chế, chế độ làm việc, công tác thi đua khen thưởng của Sở

Chuẩn bị tốt các cuộc họp của cơ quan: trang trí, nước

Thường xuyên kiểm tra các hệ thống nước, điện, vệ sinh, bàn ghế, phòng làm việc và các trang bị phục vụ cho hành chính.

Thực hiện kiểm kê tài sản đúng quy định.

Thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp quy

Phụ trách, theo dõi mạng vi tính của Sở, làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Thanh Tra Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư của Sở.

-Thực hiện công tác lưu trữ, tài chính của Thanh tra Sở.

-Quản lý trang thiết bị của Thanh tra Sở.

-Tham gia thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt, các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do Chánh thanh tra Sở phân công.

-Làm đầu mối tổ chức giải quyết khiếu nại – tố cáo theo qui định của pháp luật.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra Sở giao.

-Giúp Chánh thanh tra Sở tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư của Sở.

-Dự thảo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập báo cáo kết quả thực hiện công tác đó.

-Thực hiện việc khảo sát, lập kế hoạch thanh tra cả năm và của từng cuộc thanh tra được giao.

-Làm đầu mối tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, các cuộc thanh tra đột xuất do Chánh thanh tra Sở phân công.

-Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những qui định trái với văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

-Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra theo sự phân công của Chánh thanh tra Sở.

-Đề xuất phối hợp các lĩnh vực về kế hoạch và đầu tư trong hoạt động thanh tra, kiểm tra với các cơ quan, đơn vị khác.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra Sở giao

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao về kế hoạch và đầu tư đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở.

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về kế hoạch và đầu tư đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật bao gồm:

          -   Công tác quy hoạch;

          -   Công tác kế hoạch;

          -   Hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

          -   Hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư khu vực tư nhân;

          -   Hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;

          -   Khu công nghiệp, khu chế xuất;

          -   Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

          -   Các hoạt động khác về kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch kinh tế

Nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy hoạch hệ thống các đô thị, khu công nghiệp, các chương trình dự án ưu tiên… phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, đánh giá báo cáo từng tháng, quý, năm với tỉnh và Bộ.

Quản lý các đề án quy hoạch, phối hợp với các ngành và các cơ quan chuyên môn theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui hoạch. Trình các giải pháp, biện pháp điều hành giúp lãnh đạo xử lý những vấn đề về công tác qui hoạch.

Hướng dẫn các cơ quan, các đơn vị địa phương, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án có liên quan đến sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự án ngân sách trình UBND tỉnh.

Cân đối vốn đầu tư của nhà nước trên địa bàn, đề ra cơ cấu bố trí vốn đầu tư cho Nhà nước phù hợp với định hướng của tỉnh (kể cả vốn NS, XDCB, vốn SN mang tính chất đầu tư và xây dựng, vốn các chương trình quốc gia, vốn tín dụng Nhà nước…).

Đầu mối thẩm định các dự án, kết quả đấu thầu thuộc khối quản lý Nhà nước sử dụng nguồn vốn từ NS Nhà nước; tham gia Hội đồng đầu tư nước ngoài về lĩnh vực qui hoạch.

Tổ chức quản lý hệ thống vi tính nội bộ, phục vụ công tác đầu mối mạng với bên ngoài Sở.

Thực hiện các công tác khác được Ban giám đốc giao trực tiếp.

Phòng Kế hoạch phát triển kinh tế ngành

Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng các kế hoạch tổng hợp ngắn hạn, dài hạn của các ngành : Nông nghiệp - phát triển nông thôn, công nghiệp, di dân - định canh định cư, xây dựng, thương mại - dịch vụ, hạ tầng đô thị, giao thông, cấp thoát nước - môi trường.

Cân đối và định hướng phát triển các ngành sản xuất trong nền kinh tế của Tỉnh.

Lập kế hoạch và tham mưu điều hành kế hoạch sản xuất, kế hoạch xây dựng cơ bản của các ngành sản xuất và cơ sở hạ tầng đô thị.

Thẩm định các dự án đầu tư của các ngành kinh tế .

Thẩm định kế hoạch đấu thầu; Hồ sơ mời thầu; Kết quả đấu thầu các dự án của các ngành kinh tế.

Xây dựng, tổng hợp, lồng ghép chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các chương trình mục tiêu của Tỉnh thuộc các ngành kinh tế, hạ tầng đô thị và hạ tầng nông thôn.

Theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ thuộc các ngành kinh tế, hạ tầng đô thị và hạ tầng nông thôn. Tham mưu trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án này. Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính Phủ thuộc các ngành kinh tế, hạ tầng đô thị và hạ tầng nông thôn.

Báo cáo định kỳ với Bộ kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh và phục vụ yêu cầu đột xuất của các Bộ, ngành, Tỉnh trên các lĩnh vực được phân công.

Phòng Kế hoạch Văn hóa - Xã hội

Nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các kế hoạch hàng năm , kế hoạch trung và dài hạn của các ngành văn hóa – xã hội.

Tham gia xây dựng quy hoạch các ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thực hiện các quy hoạch văn hóa xã hội trên địa bàn.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, đánh giá báo cáo định kỳ tháng, quí, năm cho lãnh đạo cơ quan và UBND tỉnh.

Căn cứ tổng nguồn vốn phân bổ theo kế hoạch hàng năm, cân đối bố trí vốn cho các ngành văn hóa – xã hội phối hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh.

Thỏa thuận danh mục đầu tư các công trình của huyện thuộc nguồn vốn phân cấp hàng năm cho huyện, thị về địa điểm và quy hoạch.

Xây dựng, tổng hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh của các ngành văn hóa xã hội.

Thẩm định các dự án đầu tư của các ngành văn hóa – xã hội.

Thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các dự án ngành văn hoá - xã hội.

Phòng Hợp tác - Kinh tế đối ngoại

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong chức năng làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư và trình Ủy ban nhân tỉnh cấp Giấy phép đầu tư thuộc thẩm quyền.

Tham mưu trong việc cấp Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp. Cụ thể:

     + Xúc tiến dự án: Giải thích chính sách, cung cấp thông tin, cung cấp văn bản chính sách, hướng dẫn thủ tục đầu tư, tiếp nhận các dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư đối các dự án mới đầu tư.

     + Chủ trì phối hợp các ngành kiểm tra địa điểm các dự án đầu tư nước ngoài.

     + Tiếp nhận dự án, tổ chức việc lấy ý kiến thẩm định của các ngành đối với dự án.

      + Thẩm định, tổng hợp ý kiến các ngành và báo cáo lãnh đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép giấy phép đầu tư cho các dự án mới và các dự án điều chỉnh.

      + Tiếp nhận và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hoạt động, đăng ký lại và giải thể cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

      + Lưu trữ hồ sơ dự án sau khi cấp giấy phép, cung cấp tài liệu, hồ sơ dự án cho các cơ quan khác khi có yêu cầu.

Thực hiện xác nhận nhân sự mới và thay đổi nhân sự cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Tổng hợp số liệu, tình hình và chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp nhận, báo cáo lãnh đạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các vấn đề phải lấy ý kiến trung ương, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quản lý dự án sau cấp phép, tổng hợp số liệu, tình hình thực hiện dự án của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xúc tiến đầu tư, tham dự các hội thảo, tập huấn nghiệp vụ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp.

Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại Điều 59 Nghị định này.

Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 136
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 137
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.628