MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Chỉ thị 06 CT-TTg về đầy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.pdf 1367 24/03/2014 1:36:48 CH Admin
Tải về Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27-12-2013 của Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ thị về việc Tăng cường, đẫy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn toàn sử dụng vốn Nhà nước.pdf 1223 09/01/2014 2:10:33 CH Admin
Tải về Chỉ thị số 01/2014 /CT-UBND ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chỉ thị về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương .pdf 1574 06/01/2014 2:42:46 CH Admin
Tải về Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Tăng cường công tác phóng cháy, chửa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 (2).pdf 2006 03/01/2014 2:43:44 CH Admin
Tải về CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh BD.PDF 2048 09/10/2013 10:53:05 SA Admin
Tải về CT-TTg về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các DNNN.PDF 2048 09/10/2013 9:28:04 SA Admin
Tải về Chỉ thị 11/UBND - Chấn chỉnh và tăng cường quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản tỉnh Bình Dương.PDF 1451 19/08/2013 8:24:54 SA Admin
Tải về Chỉ thị12-CT-UBND Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để hoàn thành việc Cấp giầy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đầt trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1143 19/08/2013 8:23:11 SA Admin
Tải về Chỉ thị số 14 CT-TTg ngày 28-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.PDF 1672 07/08/2013 8:58:35 SA Admin
Tải về Chỉ thị số 13 CT-TTg ngày 25-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.PDF 5450 07/08/2013 8:58:35 SA Admin
Tải về Chỉ thị số 09 CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước.PDF 2314 07/08/2013 8:58:35 SA Admin
Tải về Chỉ thị 1792 CT-TTg tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.pdf 143 07/08/2013 8:58:35 SA Admin
Tải về Chỉ thị 27CT-TTg những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.pdf 82 07/08/2013 8:58:35 SA Admin
13 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 111
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 112
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.221