MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

I LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 

1. Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 

2. Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

 

3. Thủ tục đăng công bố thông tin mẫu dấu

 

 

4. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên

 

5. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

 

6. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần.

 

 

7. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

 

 

8. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên.

 

9. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

10. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

11. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh

 

12. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

13. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

 

14. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần;

 

15. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

 

16. Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của chi nhánh

 

17. Thủ tục đăng ký chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

 

18. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

19. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

20. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

 

21. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

22. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần

 

23. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

24. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

25. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

26. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

 

27. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại

 

28. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại

 

29. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất một số công ty cổ phần thành một công ty mới

 

30. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất một số công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành một công ty mới cùng loại

 

31. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất một số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một công ty mới cùng loại

 

32. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở tách công ty cổ phần thành một hoặc một số công ty

 

33. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành một hoặc một số công ty mới cùng loại

 

34. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một hoặc một số công ty mới cùng loại

 

35. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhận sáp nhập một hoặc một số công ty khác cùng loại

 

36. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

 

37. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

 

38. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

 

39. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

40. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp tư nhân

 

41. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty hợp danh

 

42. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

43. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

 

44. Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

45. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

46. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh.

 

47. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại trước hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

48. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, quay lại hoạt động trước thời hạn đối với doanh nghiệp tư nhân

 

49. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đối với công ty cổ phần.

 

50. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đối với công ty TNHH một thành viên

 

51. Thủ tục đăng ký tạm ngừng, quay trở lại hoạt động trước thời hạn kinh doanh, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

 

52. Thủ tục đăng ký tạm ngừng, quay trở lại hoạt động trước thời hạn kinh doanh, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên

 

53. Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần do phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ

 

54. Thủ tục đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

55. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

56. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

 

57. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần.

 

58. Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

59. Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

60. Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

61. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

62. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

63. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên

 

64. Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết.

 

65. Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, tặng cho, thừa kế cổ phần.

 

66. Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

 

67. Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.

 

68. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Một thành viên

 

69. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần

 

70. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh

 

71. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

72. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

73. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

74. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

 

75. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên

 

76. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên

 

77. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

 

78. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

79. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền

 

80. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần theo quyết định của Tòa án

 

81. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên theo quyết định của Tòa án

 

82. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của Tòa án

 

83. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

 

84. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp công ty cổ phần nhận sáp nhập một hoặc một số công ty khác

 

85. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhận sáp nhập một hoặc một số công ty khác cùng loại

 

86. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty TNHH một thành viên theo quyết định của Tòa án.

 

87. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quyết định của Tòa án.

 

88. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án đối với chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

89. hủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án đối với chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

90. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 

91. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

 

92. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

 

93. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

94. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

95. Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.

 

96. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do chuyển nhượng.

 

97. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do có thành viên không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần vốn cam kết góp.

 

98. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do thừa kế

 

99. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới

 

100. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

101. Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

102. Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

 

103. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên

 

104. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh.

 

105. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; thay đổi tỷ lệ góp vốn đối với công ty cổ phần.

 

106. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; thay đổi tỷ lệ góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

107. Thủ tục đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 

108. Thủ tục đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

109. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

110. Thủ tục đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

111. Thủ tục Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

 

112. Thủ tục Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính, bổ sung thông tin số điện thoại, số fax, địa chỉ email, website, thay đổi thông tin ngày cấp chứng thực cá nhân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của chủ doanh nghiệp

 

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 123
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 124
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.615