MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Bình Dương học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

 
   
TTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng 14-01, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2015 về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ chủ chốt.
 
  
Tham dự có ông Mai Thế Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố. 
 
  
Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. 
 
 
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị
 
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm là nỗ lực hành động vì chân lý, vì sự tiến bộ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Gắn bó với nhân dân là dựa vào dân để xây dựng Đảng. Nhiệm vụ chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên không thể thành công nếu không dựa vào dân. Tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, uy tín của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới); quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể chính trị -xã hội. Mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự lấy dân làm gốc…
 
Việc tổ chức triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2015 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân - tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua. Cụ thể hoá nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
 

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy các cấp quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 cho cán bộ, đảng viên-nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Định kỳ hằng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo. Đồng thời, từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trong hệ thống chính quyền, triển khai những nội dung nêu trên thông qua các buổi họp, kết hợp vào các đợt phát động, tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung giải quyết dứt điểm hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
   
Mai Xuân
Trích nguồn: binhduong.gov.vn

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 95
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 96
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.605