MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Bài viết trong danh mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

hực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014). Ngày 16/8/2014, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương này.
Xem tiếp...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

TTĐT – Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW ngày 01/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI); Hướng dẫn số 12 – HD/TW ngày 27/07/2011 của Ban Tuyên Giáo Trung ương; Kế hoạch số 09 – KH/TU ngày 07/09/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan Tỉnh xây d
Xem tiếp...

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ là một trong những viên ngọc quý, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, các cấp uỷ đảng cần quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người. “Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung của chúng ta”.
Xem tiếp...

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mọi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, xây dựng lối sống lành mạnh.
Xem tiếp...

Tác phẩm "Ðạo đức cách mạng" của Bác Hồ

Trước tình hình mới của cách mạng, tháng 12 - 1958, dưới bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Ðạo đức cách mạng. Tác phẩm được in lần đầu trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), sau đó được Nhà xuất bản Sự thật (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ngày nay) in thành sách và phát hành ngay trong tháng 12 - 1958.
Xem tiếp...

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam là người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Xem tiếp...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2013, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Vậy phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh được biểu hiện trong suốt quá trình hoạt động cách mạng là những nội dung gì?
Xem tiếp...

Bác Hồ với việc chống tham nhũng, tham ô, lãng phí...

"Quan liêu là nói cán bộ, chứ còn đồng bào xã viên mệnh lệnh gì ai. Còn tham ô thì cũng thường do mấy chú có chức có quyền lợi dụng mà tham ô, tình hình mất dân chủ cũng thế… Phải loại trừ cho nhanh chừng nào tốt chừng ấy các tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí'' (Hồ Chí Minh)
Xem tiếp...
Trang 1 trong 2 1 2 > >>

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 123
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 124
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.614